Disclaimer

Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van S&N Meda is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van S&N Media.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door S&N Media met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. S&N Media verstrekt met deze website informatie over bedrijven restaurants en winkels. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van S&N Media zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel S&N Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. S&N Media geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van S&N Media.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door S&N Media uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel S&N Media zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. S&N Media aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenservice

S&N Media stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan S&N Media proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het de S&N Media de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Gegevens S&N Media

S&N Media
Verbindingslaan 46
1401 VE Bussum
Handelsregister Almere nr. 32 12 10 47